އެހީތެރިކަމުގެ މަންސަ

އެދިހައިގެ މަޤްސަދަކީ ފަސޭހަކަމާއި އިތުބާރާއެކު އެހީތެރިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި އެހީތެރިވާން ބޭނުން ފަރާތްތައް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ގުޅުވާދިނުމެވެ.

އިތުރަށް ބަލާލާ
Home Image

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ އިތުރުބާރާއެކު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ މަންސަ

އެދިހައަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ކޭސްތަކެއްވެސް އެހީވުމަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލެވެނީ، އެކަމަށް ޙާއްސަ ޓީމަކުން އެކޭސްތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި އެހީގެ ގޮތުގައި އެއްކުރެވޭ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރެވޭނީ އެހީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ކަންކަމުގައި އެކަންޏެވެ. އަދި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މިމަންސައިގައި އާއްމުކުރެވޭނެއެވެ.

ޞައްޙަކަން ކަށަވަރު

އެހީވާން ފަސޭހާ

ނަޒާޙަތްތެރި

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކެންޕެއިންތައް

50

އެހީތެރިން

1

ކެމްޕޭން

MVR 7,547

ފަންޑުކުރެވިފައި